ANBI gegevens

Naam instelling: Stichting Vrienden van Droom je Thuis (hierna: Stichting)

Het RSIN/fiscaalnummer: 858119110

De contactgegevens: Stichting Droom je Thuis, Van Velzenstraat 13, 2685 RB Poeldijk.

De doelstelling: De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan het werk en de (identiteits) grondslag van de stichting: Stichting Droom je Thuis. In het bijzonder aan die activiteiten waarvan de kosten niet of niet voldoende kunnen worden bestreden uit algemene sociale voorzieningen, subsidies en/of op andere wijze en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk is.

Het beleidsplan: Jaarlijks in november zal in overleg met de Stichting Droom je Thuis een beleidsplan worden opgesteld met de te realiseren doelen voor het volgende jaar. Deze doelen zullen beoordeeld worden op hun haalbaarheid en jaarlijks achteraf worden geëvalueerd. Het algemeen beleid is erop gericht om het doel van de stichting te bereiken door het verwerven en beheren van vermogen dat afkomstig is van:

  1. speciaal daartoe aan de stichting overgedragen fondsen;
  2. subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen;
  3. opbrengsten van activiteiten op het gebied van fondsverwerving door of ten behoeve van de stichting;
  4. alle andere wettige middelen, welke het doel kunnen bevorderen.

De uitgangspunten van het beleidsplan worden verwoord in de notitie Locatie Zuideinde, Naaldwijk “leef je droom”.

De bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van tenminste drie leden en zijn voor het eerst benoemd in de oprichtingsakte. De namen van de bestuurders:

Voorzitter:                            de heer C.P. Quak

Secretaris:                           de heer C. Schaap

Penningmeester:            mevrouw N.M.C. de Vette-Kroon

Het beloningsbeleid: Volgens artikel 7, derde lid, van de statuten kan aan de leden van het bestuur geen beloning worden toegekend.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: Na afloop van het jaar wordt een verslag van de uitgeoefende activiteiten opgesteld. 

Overzicht van recente activiteiten: zie onze de laatste nieuwsbrief op de nieuwsbrieven pagina.

Een financiële verantwoording: Binnen 6 maanden na afloop van ieder boekjaar wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten opgesteld. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

KvK: 70048916

© Stichting Vrienden van Droom Je Thuis

IBAN: NL94 RABO 0325 0358 57