Het Droom Je Thuis Huis

De droom van Stichting Droom Je Thuis, het realiseren van een woonvoorziening in het Westland, is gedurende langere tijd alleen een droom geweest. Maar sinds de zomer van 2017 is er daadwerkelijk een stip op de horizon zichtbaar die langzamerhand dichterbij komt.

Nadat in het voorjaar van 2017 kennis is verkregen van een mogelijk zeer geschikte locatie voor het DJT huis (aan het Zuideinde in Naaldwijk) zijn er in de zomer diverse gesprekken gevoerd met de Gemeente Westland die uitmondden in een z.g. Quick Scan. Deze quick scan is ingediend bij de Gemeente Westland waarna door de betreffende ambtenaren, ieder op zijn/haar aandachtsgebied, een eerste beoordeling is gemaakt of dit project past op de betreffende locatie. 

Het antwoord van de Gemeente Westland op deze quick scan is zeer positief voor Stichting Droom je Thuis. Wij mogen verder gaan met het ontwikkelen van hun plannen op deze locatie. Wel ziet de gemeente graag dat er een integrale ontwikkeling van het gebied komt omdat er meerdere partijen bij betrokken zijn en wil in overleg met Stichting Droom Je Thuis tot een gedegen plan zien te komen.

Gedurende de laatste maanden van 2017 en het eerste half jaar van 2018, is er veel vergaderd en besproken tussen de drie partijen. Dit heeft geleidt tot het opstellen van een intentieovereenkomst.

Op  27 maart hebben Marga de Goeij, wethouder Zorg, Kees Quak voorzitter van Stichting Droom je Thuis en Julian Heemskerk directeur van Projectikon deze intentieovereenkomst voor de (her)ontwikkeling van de locatie ‘Zuyt Brugge’ ondertekend. Het doel van deze overeenkomst is om gezamenlijk onderzoek te doen naar de planologische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de (her)ontwikkeling van de locatie ‘Zuyt Brugge’ gelegen tussen de Secretaris Verhoeffweg en Zuideinde in Naaldwijk.

Projectikon wil op deze locatie appartementen realiseren. Stichting Droom je Thuis wil, zoals hierboven reeds beschreven, op het perceel van de gemeente Westland, gelegen naast de voormalige Kistenfabriek appartementen realiseren die geschikt zijn voor begeleid wonen voor jongeren met een beperking. Samen met de gemeente onderzoeken partijen de mogelijkheid om beide ontwikkelingen zo te combineren dat er een onderlinge samenhang is.

Eind 2019 zijn deze onderzoeken afgerond en wordt door wethouder Ruimtelijke Ordening Gem. Westland Coby Gardien en Kees Quak, voorzitter St. Droom Je Thuis de z.g. anterieure overeenkomst (A.O.) en de koopovereenkomst van de bouwgrond (K.O.) ondertekend. Na deze feestelijke gebeurtenis heeft St. Droom Je Thuis tijdens een informatie avond met omwonenden haar bouwplannen openbaar gemaakt en is ze gestart met de procedures die nodig is voor het aanvragen van de bouw en omgevingsvergunning.

In september 2020 heeft de gemeenteraad Westland officieel akkoord gegeven aan de “Verklaring Van Geen Bedenkingen” voor de bouwplan procedure. Na beantwoording van zienswijzen geeft de raad in haar raadsvergadering in april 2021 met algemene stemmen definitief akkoord aan de “Verklaring Van Geen Bedenkingen” voor de bouwplan procedure Droom Je Thuis-huis.

Op 4 juni 2021 is symbolisch de eerste paal geslagen van het DJT huis en zo is de “start bouw gemarkeerd”. De gehele bouwtijd van het DJT huis zal ongeveer 1½ jaar zijn. In het 4e kwartaal van 2022 hopen de toekomstige bewoners hun intrek te nemen in de appartementen.

Ondertussen gaan de Vrienden van Droom Je Thuis verder met het werven van fondsen, want zonder deze fondsen zal het Droom Je Thuis huis niet gerealiseerd kunnen worden.

Wilt u ook meehelpen? Kijk dan hier. Bedankt namens alle toekomstige bewoners. 

Wij worden ondersteund door

KvK: 70048916

© Stichting Vrienden van Droom Je Thuis

IBAN: NL94 RABO 0325 0358 57