Voortgang project

Juni 2021

 

Op 4 juni is  de 1e paal geslagen van ons Droom Je Thuis-huis. Hier hebben wij lang op gewacht en nu het zover is zijn wij super blij. Begeleid door de knal van een confettikanon is een begin gemaakt met de bouw van het Droom je Thuis-huis in Naaldwijk.


Voorzitter Kees Quak sloeg samen met Wethouder Cobie Gardien van ruimtelijke ordening de eerste (symbolische) paal op de bouwplaats aan de Zuyt Brugge in Naaldwijk. De feestelijke gebeurtenis werd gadegeslagen door de 12 toekomstige bewoners van het huis samen met hun ouders en een 10 tal genodigden. T.g.v. corona beperkingen mochten helaas niet meer mensen hierbij aanwezig zijn.

Maart 2021

 

De tekeningen en plattegronden van het DJT huis worden steeds nauwkeuriger en definitiever. Echter kleine aanpassingen vinden nog steeds plaats. 

Via de link hiernaast kunt u de laatste stand van zaken inzien van de buiten zijde van het gebouw en van de plattegronden.

 

Februari 2021

 

Gemeenteraad Westland geeft, na beantwoording zienswijzen, in Raadsvergadering met algemene stemmen definitief akkoord aan de “Verklaring Van Geen Bedenkingen” voor de bouwplanprocedure Droom Je Thuis-huis.

De voorbereidingen voor de bouw gaan door en wij hopen eind mei/begin juni zover te zijn met de voorbereidingen dat wij de eerste van vele palen van het DJT huis de grond in kunnen boren.

Oktober 2020

 
In de raadsvergadering van 22 september heeft de gemeenteraad officieel haar akkoord heeft gegeven aan de “Verklaring Van Geen Bedenkingen” voor de bouwplan procedure. Op 16 oktober 2020 is het ontwerpbesluit gepubliceerden en, op de in de Gemeente Westland gebruikelijke wijze, bekendgemaakt.
 
Wij hopen eind van dit jaar de definitieve bouwvergunning te mogen ontvangen waarna dan begin 2021 kan worden gestart met de bouw van ons Droom Je Thuis-huis.

April 2020

Onder de begeleiding van onze projectleider Guido van Arkel is het voorlopig ontwerp
inmiddels naar de definitieve fase gebracht. De architect heeft de tekeningen aangepast
en meer gedetailleerd. Tevens heeft nadere afstemming plaatsgevonden met de
gemeentelijke stedenbouwkundige en de welstandscommissie. Gelijktijdig hebben een
aantal onderzoeken plaatsgevonden door externe bedrijven, welke nodig zijn voor het
aanvragen van de omgevingsvergunning (bouwvergunning). U moet dan denken aan
stikstofberekeningen, brandveiligheidsonderzoek, constructieberekeningen, Pfasonderzoek etc.

Begin april zijn de definitieve tekeningen van de architect met alle verslagen van de
onderzoeken ingediend en is de formele procedure opgestart. Het betreft een
zogenaamde bouwplanprocedure, teneinde de bestemming van de grond te wijzigen.
Gelijktijdig wordt de omgevingsvergunning (bouwvergunning) aangevraagd.

De gemeente zal de ingediende aanvragen intern verwerken en voorbereiden, waarna
publicatie in de krant zal plaatsvinden. De verwachte doorlooptijd bedraagt 26 weken.

Op 16 april zijn de bewoners aan het Zuideinde en ‘s-Gravenzandseweg (oneven nummers) door St. Droom Je Thuis middels een schrijven geïnformeerd over deze laatste ontwikkelingen. Tevens is zijn in deze brief de nog openstaande vragen beantwoord die op de informatieavond van 16 december 2019 waren gesteld door de aanwezigen. Indien u ook kennis wil nemen van deze brief klik dan hier.

December 2019

Op maandagavond 16 december heeft Droom Je Thuis een omwonendenavond georganiseerd voor de bewoners van het Zuideinde en de ‘s-Gravenzandseweg (oneven nummers) in Naaldwijk. De toekomstige bewoners van Droom Je Thuis waren met hun ouders aanwezig om de omwonenden te informeren over de nieuwbouwplannen. Het was een mooi moment voor de buurt om kennis te maken met de toekomstige bewoners.

Op woensdag 18 december hebben Cobie Gardien, wethouder Ruimtelijke Ordening Gem. Westland en Kees Quak, voorzitter St. Droom Je Thuis, de  anterieure overeenkomst (A.O.) ondertekend. Deze overeenkomst is een z.g. grondexploitatieovereenkomst die men sluit voor de vaststelling van een exploitatieplan. Deze overeenkomst sluit men af in de beginfase van een project vóór de vaststelling van een exploitatieplan.

Nu deze gebeurtenissen gepasseerd zijn kan St. Droom Je Thuis haar bouwplannen openbaar maken en de procedures starten die nodig zijn voor het aanvragen van de bouw- en omgevingsvergunning. 

Op deze pagina publiceren wij de voortgang van de bouwprocedure proces en alles wat interessant is om met u te delen. Wilt u direct op de hoogte blijven van wat er de komende tijd zoal gebeurt bekijk dan regelmatige onze website en deze pagina.