Tijdlijn bouw Droom Je Thuis-huis

 

April 2023

 • Op 1 april nemen de 12 bewoners hun intrek in het appartement en start het wonen met 24 uur zorg in het Droom Je Thuis-huis.

Maart 2023

 • Op 10 Maart is door bouwbedrijf Verbakel het Droom Je Thuis-huis opgeleverd en de sleutel overhandigd aan de eigenaren.

Juni 2022

 • De ruwbouw van de 3 woonlagen is nagenoeg gereed. Nadat het beton op breedplaat-vloeren van de dakelementen is gestort is het hoogste punt van het Droom Je Thuishuis bereikt. Tijd voor pannenbier!

Januari 2022

 • Op maandag 3 januari is begonnen met het uitgraven van de koppen van de fundatie-palen waarna de koppen z.g. “worden gesneld” en de fundatie kan worden aangelegd. De realisatie van het DJT-huis is nu definitief begonnen.

December 2021

 • Omdat kort na de start van de funderingswerkzaamheden bleek dat het grond verdringend boren van “in de grond gevormde palen” geen geschikte optie was is in week 50 als alternatief gestart met het trillingsarm in de grond drukken van ongeveer 70  prefab betonnen palen met een lengte van 21m. (z.g drukpalen).

November 2021

 • De schroefinstallatie voor de funderingspalen is op de bouwlocatie geïnstalleerd en op maandag 1 november is begonnen met boren van de fundatiepalen voor het DJT-huis.

Augustus 2021

 • Op 9 augustus heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Arrondissement Den Haag verklaart dat het beroep van de bezwaarmaker ongegrond is en het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen. 

Juli 2021

 • 26 juli Rechtszitting in rechtbank Den Haag over beroep tegen de vergunning die Gemeente Westland heeft afgegeven voor bouw Droom Je Thuis-huis en over voorlopige voorziening “bouwstop”. 

Juni 2021

 • Op 21 juni heeft bezwaarmakende buurman een z.g. voorlopige voorziening aangevraagd bij de bestuursrechter. Het gevolg hiervan is dat de bouw tijdelijk wordt stil gelegd tot dat de rechter op 26 juli in kort geding uitspraak heeft gedaan over deze voorlopige voorziening.
 • Op 4 juni wordt de (symbolische) eerste paal van het Droom Je Thuis-huis geslagen. Deze gebeurtenis markeert de “Start Bouw”.

Mei 2021

 • Het bij de bestuursrechter ingestelde beroep tegen de verleende omgevingsvergunning valt onder de zogenaamde Crisis- en herstelwet.
  Dat betekent dat het beroep versneld zal worden behandeld. Maar versneld betekent dat het toch wel een jaar kan duren voor er duidelijkheid is. Omdat de omgevingsvergunning echter wel verleend is houd dit in dat de bouw van het Droom Je Thuis-huis wel mag starten.

April 2021

 • Ontvangen bericht dat één van de omwonenden van het Zuideinde beroep heeft ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning (lees: bouwvergunning) bij de bestuursrechter.

Februari 2021

 • Gemeenteraad Westland geeft, na beantwoording zienswijzen, in Raadsvergadering met algemene stemmen definitief akkoord aan de “Verklaring Van Geen Bedenkingen” voor de bouwplanprocedure Droom Je Thuis-huis.

Januari 2021

 • Behandeling ingekomen zienswijzen op Verklaring van geen Bedenkingen door Gemeente Westland.

September 2020

 • Gemeenteraad Westland geeft officieel akkoord aan de “Verklaring Van Geen Bedenkingen” voor de bouwplanprocedure.

Juni 2020

 • Bouwteam besprekingen met beoogde aannemer. (Bij het bouwteam wordt de aannemer reeds bij de uitwerking van het ontwerp betrokken. Hierdoor kan de aannemer uitvoeringsdeskundigheid inbrengen. Tevens kan in overleg met andere leden van het bouwteam overlegd worden voor alternatieven en bezuinigingsvoorstellen)

April 2020

 • Start bouwplanprocedure en aanvraag omgevingsvergunning bij Gemeente Westland door HET architecten namens Droom Je Thuis

Februari 2020

 • Voorbereiden van aanvraag omgevingsvergunning voor het Droom Je Thuis-huis

Januari 2020

 • Afronden door architectenbureau HET van het definitieve ontwerp (D.O.) van het Droom Je Thuis-huis.

December 2019

 • Ondertekening van de anterieure- en koopovereenkomst op woensdag 18 december door St. Zorgvastgoed DJT, Ontwikkeling Combinatie Zuytbrugge en wethouder Ruimtelijke Ordening Cobie Gardien.
 • Afrondende gesprekken met Gem. Westland inzake Anterieure Overeenkomst (A.O.) en Koop Overeenkomst (K.O.)  van de bouwgrond en voorbereiding tekenmoment door Wethouder.
 • Informatieve bijeenkomst georganiseerd, door St. Droom Je Thuis, waar het voorlopige bouwplan met tekeningen wordt gepresenteerd aan de bewoners van het Zuideinde en ‘s-Gravenzandseweg. Tevens kennismaking van de toekomstige bewoners van het Droom Je Thuis-huis met de buurt.
 • Afronden door architectenbureau HET van het voorlopig ontwerp (V.O.) van het Droom Je Thuishuis.

Oktober 2019

 • Instagram account Droom Je Thuis actief.

Augustus 2019

 • Voorbereiden koopovereenkomst (K.O.) van het beschikbare perceel gemeentegrond aan het Zuideinde door Gemeente Westland en Stichting Zorgvastgoed DJT. 

April 2019

 • Voorbereiden Anterieure Overeenkomst (A.O.) met Gemeente Westland en voorbereiden schets ontwerp (S.O.) in relatie tot beschikbaar bouwvlak door architect.

Maart 2019

 • Aanwijzen bouwvlakte door Stedenbouwkundige Gemeente Westland

Februari 2019

 • Raadsbesluit  “Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet t.b.v. Stichting Droom Je Thuis” aangenomen. Hierdoor is het voor de gemeente Westland mogelijk geworden om het perceel gemeentegrond aan het Zuideinde te verkopen aan de stichting die de woning voor stichting Droom Je Thuis gaat bouwen.

2e, 3e en 4e Kwartaal 2018

 • Vervolg gesprekken (ongeveer 6 wekelijks) met stedenbouwkundige Gemeente Westland, ambtenaar Woonzorg Gemeente Westland, Projecticon, Stichting Droom Je Thuis, HET Architecten, Bruco Huisvesting Adviesbureau en vertegenwoordiger(s) bewoners Zuideinde onderleiding van ambtenaar Gemeente Westland.

Maart 2018

 • Intentie overeenkomst  voor de (her)ontwikkeling van de locatie ‘Zuyt Brugge’ te Naaldwijk ondertekend op 27 maart 2018 door Marga de Goeij, wethouder Zorg Gemeente Westland, Kees Quak voorzitter van Stichting Droom je Thuis en Julian Heemskerk directeur van Projectikon.

1e Kwartaal 2018

 • Diverse gesprekken met Gemeente Westland op ambtelijk niveau ter bepaling stedenbouwkundige visie voor locatie Zuideinde (Zuyt Brugge)

December 2017

 • Toekenning ANBI status aan Stichting Droom Je Thuis per 01-01-2017 en aan Stichting Vrienden van Droom Je Thuis per 10-11-2017.

November 2017

 • Eerste gesprek met ambtenaar van de afdeling Planontwikkeling van de gemeente Westland.
 • Website Stichting Vrienden van Droom Je Thuis actief.
 • Gewijzigde doelstelling Stichting Droom Je Thuis: het organiseren en verlenen van zorg, alsmede het bieden van een optimaal woon/leefklimaat voor verstandelijke en meervoudige gehandicapten; en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting wordt financieel ondersteund door de stichting: Stichting Vrienden van Droom je Thuis.
 • Statuten wijziging Stichting Droom Je Thuis.
 • Doelstelling Stichting Vrienden van Droom Je Thuis: Het verlenen van financiële steun aan het werk en de (identiteit)grondslag van de stichting Stichting Droom je Thuis in het bijzonder aan die activiteiten waarvan de kosten niet of niet voldoende kunnen worden bestreden uit algemene sociale voorzieningen, subsidies en/of op andere wijze en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • Oprichting Stichting Vrienden van Droom Je Thuis.
 • Positief antwoord van Gemeente Westland op Quick scan locatie Zuideinde.

Oktober 2017

 • Quick scan voor locatie Zuideinde ingediend bij Gemeente Westland.

Augustus 2017

 • Presentatie notitie Locatie Zuideinde, Naaldwijk “leef je droom”.

Juli 2017

 • Eerste gesprek met ambtenaar van de Gemeente Westland over realiseren wooninitiatief op locatie Zuideinde.

Juni 2017

 • Locatie Zuideinde in Naaldwijk komt in beeld.

Mei 2017

 • intentie overeenkomst met beoogde Zorgaanbieder.

December 2016

 • Presentatie Projectplan “woonvoorziening”.

April 2016

 • Facebook account Stichting Droom Je Thuis actief.

Augustus 2015

 • Wooncommissie DJT start onderzoek naar mogelijkheden tot vestigen van een woonvoorziening voor 12 meervoudig gehandicapte jong volwassenen in gemeente Westland

Juni 2015

 • Twitter account Stichting Droom je Thuis actief.

April 2013

 • Website Stichting Droom Je Thuis actief.

2012-2021

 • Organisatie van maandelijkse logeerweekenden, meestal op Park Vlugtenburg in ’s-Gravenzande in 2 vakantiewoningen, in eerste instantie met 3, later 9 en nu 12 kinderen/jong volwassenen uit de doelgroep zoals vermeld in de statuten.

 November 2012

 • Doelstelling Stichting Droom Je Thuis: het voorzien in een kleinschalige woon en/of verblijfsgroep voor mensen met en verstandelijke en/of lichamelijke en/of een autismespectrum stoornis door het beheer en/of het mogelijk maken van het gebruik van (een combinatie van) speciaal daartoe ingerichte woonhuizen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • Oprichting Stichting Droom Je Thuis. 
 
   

KvK: 70048916

© Stichting Vrienden van Droom Je Thuis

IBAN: NL94 RABO 0325 0358 57